1JN
Prima epistolă a apostolului Ioan
1
Prolog
1 Ceea ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri şi am atins cu mâinile noastre despre Cuvântul vieţii 2 – fiindcă Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o – despre aceasta dăm mărturie şi vă vestim viaţa veşnică ce era la Tatăl şi ni s-a arătat. 3 Ceea ce am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă, ca şi voi să fiţi uniţi cu noi. Iar comuniunea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Iisus Hristos. 4 Acestea vi le scriem ca bucuria noastră să fie deplină.
Viaţa curată, în lumină
5 Şi aceasta este vestea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: Dumnezeu este lumină şi în El nu este deloc întuneric. 6 Dacă spunem că suntem în comuniune cu El, dar umblăm în întuneric, minţim şi nu împlinim adevărul. 7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, suntem în comuniune unii cu alţii şi sângele lui Iisus, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 8 Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm şi adevărul nu este în noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice vină. 10 Însă dacă spunem că nu am păcătuit, Îl facem mincinos şi cuvântul Lui nu este în noi.
2
1 Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărătora la Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru cele ale întregii lumi. 3 Şi din aceasta ştim că Îl cunoaştem: dacă păzim poruncile Lui. 4 Cel care spune „Îl cunosc” şi nu ţine poruncile Lui, este mincinos şi adevărul nu este în el. 5 Însă cel care îi păzeşte cuvântul, în el cu adevărat iubirea Lui Dumnezeu este desăvârşită: prin aceasta cunoaştem că suntem în El. 6 Cel care spune că rămâne în El este dator să umble aşa cum a umblat El.
Trăirea în dragoste, nu în ură
7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci porunca veche, pe care o aveţi de la început. Porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 8 Dar vă scriu iarăşi porunca cea nouă – ceea ce este adevărat în El şi în voi – că întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja. 9 Cel care spune că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele său, este încă în întuneric. 10 Cel ce îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi în el nu este nici un prilej de poticnire. 11 Cel ce îl urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie unde merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
Motivele scrierii epistolei
12 Vă scriu vouă, copiilor,
fiindcă v-au fost iertate păcatele datorită Numelui Său.
13 Vă scriu vouă, părinţilor,
fiindcă L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la început.
Vă scriu vouă, tinerilor,
fiindcă l-aţi învins pe cel Rău.
14 V-am scris vouă, copii,
fiindcă L-aţi cunoscut pe Tatăl.
V-am scris vouă, părinţilor,
fiindcă L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la început.
V-am scris vouă, tinerilor,
fiindcă sunteţi puternici
şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi
şi l-aţi învins pe cel Rău.
15 Să nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 16 Căci tot ceea ce este în lume, pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu este de la Tatăl, ci este din lume. 17 Iar lumea trece, la fel şi pofta ei; dar cel ce face voia Lui Dumnezeu rămâne în veac.
Avertizări despre Antihrist
18 Copii, este ceasul din urmă şi, după cum aţi auzit, vine Antihrist; iar acum au venit mulţi antihrişti. Prin aceasta cunoaştem că este ceasul din urmă. 19 Dintre noi au ieşit, dar nu erau dintre ai noştri. Pentru că dacă erau dintre ai noştri ar fi rămas cu noi, dar trebuia să se arate că nu toţi sunt de-ai noştri. 20 Voi aveţi ungere de la Cel Sfânt şi toţi cunoaşteţi aceasta. 21 Nu v-am scris fiindcă n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că-l cunoaşteţi şi pentru că nici o minciună nu vine din adevăr. 22 Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că Iisus este Hristosul? Acesta este Antihristul, cel care Îi neagă pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Cine-L neagă pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl. Cel care-L mărturiseşte pe Fiul, Îl are şi pe Tatăl. 24 Cât despre voi, să rămână în voi ceea ce aţi auzit de la început. Şi dacă rămâne în voi ceea ce aţi auzit de la început şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. 25 Şi aceasta este făgăduinţa pe care El ne-a făcut-o: viaţa veşnică.
26 V-am scris acestea despre cei care vă înşeală. 27 Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi nu aveţi nevoie să vă înveţe cineva; ci aşa cum ungerea Lui vă învaţă toate – şi ea este adevărată, nu falsă – aşa cum v-a învăţat, rămâneţi în El.
Nădejdea celor credincioşi
28 Şi acum, copiii mei, rămâneţi în El, ca atunci când se va arăta să avem îndrăzneală şi să nu fim făcuţi de ruşine înaintea Lui când va veni. 29 Dacă ştiţi că El este drept, ştiţi că oricine înfăptuieşte dreptatea este născut din El.
3
1 Vedeţi cât de mult ne-a iubit Tatăl, încât să fim numiţi copii ai Lui Dumnezeu. Şi suntem! Dar lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar ce vom fi nu s-a arătat încă. Ştim că atunci când se va arăta vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea aşa cum este. 3 Şi oricine are această nădejde în El devine curat, aşa cum El este curat.
Trăirea în dreptate
4 Oricine săvârşeşte păcat, săvârşeşte nelegiuire, căci păcatul este nelegiuire. 5 Ştiţi că El s-a arătat ca să ridice păcatele. Şi în El nu este păcat. 6 Oricine rămâne în El nu păcătuieşte. Oricine păcătuieşte nu L-a văzut şi nici nu L-a cunoscut. 7 Copiii mei, să nu vă înşele nimeni. Cel care înfăptuieşte dreptatea este drept, aşa cum El este drept. 8 Cel care săvârşeşte păcatul este de la Diavol, pentru că Diavolul a păcătuit încă de la început. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările Diavolului. 9 Oricine s-a născut din Dumnezeu nu săvârşeşte păcat, căci sămânţa Lui rămâne în el şi nu poate păcătui, pentru că s-a născut din Dumnezeu. 10 Prin aceasta se arată care sunt copiii lui Dumnezeu şi care sunt copiii diavolului: oricine nu săvârşeşte dreptatea şi nu-l iubeşte pe fratele său, nu este din Dumnezeu.
Iubirea frăţească
11 Pentru că aceasta este vestea pe care aţi auzit-o de la început: să ne iubim unii pe alţii. 12 Nu asemenea lui Cain, care era de la cel Rău şi care l-a ucis pe fratele său. Şi din ce cauză l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. 13 Să nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea. 14 Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă fiindcă îi iubim pe fraţi. Cel care nu iubeşte rămâne în moarte. 15 Oricine nu-l iubeşte pe fratele său este un ucigaş. Şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el, viaţă care să rămână în el. 16 Prin aceasta am cunoscut iubirea: El şi-a dat viaţa pentru noi. De aceea, şi noi trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17 Dacă cineva are bogăţiile lumii şi îl vede pe fratele său că se află în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum să rămână în el iubirea lui Dumnezeu? 18 Copiii mei, să nu iubim cu vorba, nici prin cuvinte, ci cu fapta şi cu adevărul.
Încrederea în Dumnezeu
19 Şi prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile noastre înaintea Lui, 20 căci, chiar dacă inimile noastre ne condamnă, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre şi cunoaşte totul. 21 Preaiubiţilor, dacă inima noastră nu ne condamnă, avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. 22 Şi orice i-am cere vom primi de la El, pentru că păzim poruncile Lui şi înfăptuim ceea ce este plăcut înaintea Lui. 23 Şi aceasta este porunca Lui: să credem în Numele Fiului Său Iisus Hristos şi să ne iubim unii pe alţii, după cum ne-a dat poruncă. 24 Şi cel ce păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi Dumnezeu rămâne în el. Din aceasta cunoaştem că rămâne în noi: din Duhul pe care ni L-a dat.
4
Discernerea duhurilor
1 Preaiubiţilor, să nu vă încredeţi în orice duh, ci puneţi duhurile la încercare şi vedeţi dacă sunt de la Dumnezeu; fiindcă mulţi profeţi falşi au apărut în lume. 2 Prin aceasta cunoaşteţi Duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. 3 Şi orice duh care nu Îl mărturiseşte pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci duhul Antihristului, despre care aţi auzit că vine, iar acum este deja în lume. 4 Copiii mei, voi sunteţi de la Dumnezeu şi i-aţi învins pe aceştia, pentru că Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. 5 Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume, iar lumea îi ascultă. 6 Noi suntem din Dumnezeu. Cel care-L cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă, cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul înşelăciunii.
Iubirea şi credinţa
7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte s-a născut din Dumnezeu şi Îl cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cel care nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. 9 Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi, că Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său, Unul Născut,b ca să trăim prin El. 10 În aceasta stă iubirea: nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în aceea că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11 Preaiubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, şi noi trebuie să ne iubim unul pe altul. 12 Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Dar dacă ne iubim unii pe alţii Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea Lui în noi este desăvârşită.
13 Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi El în noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. 14 Iar noi L-am văzut şi dăm mărturie că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. 15 Oricine dă mărturie că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. 16 Noi am cunoscut şi am crezut iubireac pe care o are Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeu este iubire, iar cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el. 17 Astfel se desăvârşeşte iubirea în noi, că să avem îndrăzneală în ziua judecăţii, pentru că aşa cum este El, le fel suntem şi noi în această lume. 18 În iubire nu există teamă; dimpotrivă, iubirea desăvărşită alungă teama, căci teama presupune pedeapsă, iar cel care se teme nu este desăvârşit în iubire. 19 Noi Îl iubim fiindcă El ne-a iubit mai întâi. 20 Dacă cineva spune: „Eu Îl iubesc pe Dumnezeu”, dar îl urăşte pe fratele său, este mincinos. Căci cel care nu-l iubeşte pe fratele său, pe care îl vede, nu-L poate iubi pe Dumnezeu, pe care nu-L vede. 21 Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cel care Îl iubeşte pe Dumnezeu să-l iubească şi pe fratele său.
5
Credinţa în Iisus şi izvorul iubirii
1 Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu şi oricine Îl iubeşte pe Cel care a născut îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din El. 2 Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu, dacă Îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile Lui. 3 Căci aceasta înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu: să păzim poruncile Lui; iar poruncile Lui nu sunt grele. 4 Fiindcă oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi aceasta este biruinţa care a învins lumea: credinţa noastră. 5 Dar cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel care crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
6 Acesta este cel care a venit prin apă şi sânge, Iisus Hristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Iar Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul. 7 Căci trei sunt cei care dau mărturie:d 8 Duhul, apa şi sângele. Şi acestea trei sunt una. 9 Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu: El a dat mărturie despre Fiul Său. 10 Cel care crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el însuşi. Cel care nu Îl crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, pentru că nu a crezut în mărturia pe care a dat-o Dumnezeu despre Fiul Său. 11 Şi aceasta este mărturia că Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cel care Îl are pe Fiul are viaţa. Cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.
Rugăciunea
13 V-am scris acestea, vouă, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică. 14 Aceasta este încrederea pe care o avem înaintea Lui: dacă cerem ceva potrivit voinţei lui, El ne ascultă. 15 Iar dacă ştim că ne ascultă orice am cere, ştim că am dobândit ce am cerut de la El.
16 Dacă cineva îl vede pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să ceară pentru fratele său şi Dumnezeu îi va da viaţă; dar aceasta pentru cei ce nu păcătuiesc de moarte. Există şi păcate care duc la moarte. Nu spun să se roage cineva pentru acestea. 17 Orice nedreptate este păcat, dar există şi păcat care nu duce la moarte.
Epilog
18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; însă Cel care este născut din Dumnezeu îl păzeşte, iar cel Rău nu se atinge de el. 19 Ştim că noi suntem din Dumnezeu şi că întreaga lume zace sub puterea celui Rău. 20 Dar ştim şi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat înţelegere, ca să-L cunoaştem pe Cel Adevărat. Iar noi suntem în Cel Adevărat, în Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul cel Adevărat şi aceasta este viaţa cea veşnică. 21 Copiii mei, feriţi-vă de idoli!

aSau: „mijlocitor”.
bSau: „singurul Său Fiu”.
cVariantă: „în iubirea lui Dumnezeu”.
dUnele manuscrise mai târzii adaugă: „în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt şi aceştia trei sunt una. Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ.”