2TH
A doua epistolă a apostolului Pavel către tesaloniceni
1
Salutări
1 Pavel, Silvan şi Timotei către Biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru şi în Domnul Iisus Hristos, 2 har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.
Mulţumiri lui Dumnezeu
3 Suntem datori să-I mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, căci credinţa voastră creşte tot mai mult, iar iubirea pe care o aveţi unii pentru alţii sporeşte în fiecare dintre voi. 4 Astfel, noi înşine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră în toate persecuţiile şi necazurile pe care le suferiţi. 5 Ele sunt dovada judecăţii drepte a lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi de împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi.
Judecata lui Dumnezeu
6 Într-adevăr este drept ca Dumnezeu să-i răsplătească cu necazuri pe cei care vă fac necazuri, 7 iar vouă, celor care suferiţi, să vă dea alinare împreună cu noi, când se va arăta Domnul Iisus din cer, cu îngerii puterii Sale, 8 într-o văpaie de foc, ca să-i pedepsească pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi nu se supun evangheliei Domnului nostru Iisus. 9 Ei vor fi pedepsiţi cu pieirea veşnică, departe de faţa Domnului şi de slava puterii Lui, 10 când va veni, în ziua aceea, pentru a fi preaslăvit în sfinţii Lui şi privit cu uimire în toţi cei ce au crezut. Iar voi aţi crezut mărturia pe care v-am adus-o. 11 De aceea ne şi rugăm mereu pentru voi, pentru ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi să împlinească cu putere orice dorinţă de a face binele şi orice faptă de credinţă, 12 ca să fie preaslăvit Numele Domnului nostru Iisus în voi şi voi în El, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului nostru Iisus Hristos.
2
Semnele venirii lui Hristos
1 Cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi întâlnirea noastră cu El, vă rugăm fraţilor, 2 să nu vi se tulbure aşa de uşor mintea şi să nu vă înspăimântaţi de vreun duh, nici de vreun cuvânt şi nici de vreo scrisoare care ar părea venită de la noi, cum că ziua Domnului ar fi sosit deja. 3 Nimeni să nu vă amăgească în nici un fel, pentru că ziua Domnului nu va veni înainte de părăsirea credinţei şi de dezvăluirea omului fărădelegii, a nimicitorului, 4 a potrivnicului, a celui care se înalţă peste tot ceea ce se numeşte Dumnezeu sau este vrednic de închinare. Astfel, el se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5 Nu vă aduceţi aminte că v-am spus acestea pe când eram încă la voi? 6 Şi acum ştiţi ce-l împiedică să nu se arate decât la timpul lui.a 7 Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar să fie dat la o parte cel care o împiedică acum. 8 Atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici prin arătarea venirii Sale. 9 Venirea celui nelegiuit va fi prin lucrarea Satanei, cu toată puterea, cu semne şi minuni false, 10 cu toată amăgirea adusă de nedreptatea celor care sunt nimiciţi pentru că nu au primit iubirea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 De aceea, Dumnezeu le trimite o putere care înşealăb ca să ajungă să creadă o minciună, 12 aşa încât să fie pedepsiţi toţi cei care nu s-au încrezut în adevăr, ci s-au complăcut în nelegiuire.c
Stăruinţa în credinţă
13 Noi însă trebuie să-I mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, fraţi iubiţi de Domnul, căci Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire, prin sfinţirea Duhului şi prin credinţa în adevăr. 14 La aceasta v-a chemat prin evanghelia noastră, ca să dobândiţi slava Domnului nostru Iisus Hristos. 15 Aşadar, fraţilor, rămâneţi neclintiţi şi ţineţi ceea ce v-am transmis şi aţi primit fie prin cuvânt fie prin scrisoarea noastră. 16 Şi Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, în har, o mângâiere veşnică şi o nădejde bună, 17 să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.
3
Sfaturi şi îndemnuri
1 În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, astfel încât cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie slăvit aşa cum e la voi 2 şi să fim izbăviţi de oamenii vicleni şi răi, pentru că nu toţi au credinţă. 3 Domnul este credincios, El vă va întări şi vă va păzi de cel Rău. 4 Cât despre voi, suntem încredinţaţi în Domnul că faceţi şi veţi continua să faceţi ceea ce vă poruncim. 5 Domnul să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos.
6 Fraţilor, vă poruncim, în Numele Domnului Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care trăieşte în lenevie, şi nu după învăţăturile primite de la noi. 7 Voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne urmaţi exemplul, căci noi n-am trândăvit între voi. 8 Nici nu am mâncat de la nimeni pâine de pomană, ci am muncit cu trudă şi osteneală zi şi noapte, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. 9 Deşi aveam acest drept, am vrut să vă dăm un exemplu pe care să-l urmaţi. 10 Într-adevăr, pe când eram la voi aşa v-am poruncit: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce! 11 Am auzit însă că unii dintre voi trăiesc în lenevie, nu muncesc deloc, şi se mai amestecă şi în treburile altora. 12 Acestora le poruncim şi îi îndemnăm în Domnul Iisus Hristos să-şi câştige pâinea muncind în linişte. 13 Iar voi, fraţilor, să nu vă descurajaţi în facerea binelui. 14 Dacă cineva nu se supune poruncii din această epistolă, însemnaţi-l şi să nu mai aveţi de-a face cu el, ca să-i fie ruşine. 15 Dar nu-l socotiţi duşman, ci mustraţi-l ca pe un frate.
Salutări finale
16 Însuşi Domnul păcii să vă dea pacea întotdeauna şi în orice fel. Domnul să fie cu voi toţi!
17 Eu, Pavel, am scris cu mâna mea salutarea, acesta este semnul meu în toate scrisorile. Aşa scriu. 18 Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toţi.

aLit.: „timpul hotărât pentru el”.
bLit.: „o înşelăciune puternică”.
cLit.: „nedreptate”.