COL
Epistola apostolului Pavel către coloseni
1
Salutări
1 Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, 2 către fraţii în Hristos, sfinţi şi credincioşi, care sunt în Colose: har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostrua.
Rugăciune de mulţumire
3 Întotdeauna îi mulţumim pentru voi lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, când ne rugăm, 4 fiindcă am auzit despre credinţa voastră în Hristos Iisus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii. 5 O aveţi datorită nădejdii care este pregătită pentru voi în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul cel adevărat, evanghelia 6 care a ajuns la voi. În întreaga lume, această evanghelie aduce rod şi creşte, ca şi între voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut cu adevărat harul lui Dumnezeu. 7 Voi aţi învăţat astfel de la Epafras, preaiubitul nostru, rob alături de noi, slujitor credincios al lui Hristos pentru voi, 8 care ne-a spus despre iubirea pe care o aveţi în Duhul Sfânt.
9 De aceea şi noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu am încetat să ne rugăm pentru voi şi să-I cerem lui Dumnezeu să vă umple de cunoaşterea voinţei Lui, în toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, 10 ca să trăiţi într-un chip vrednic de Domnul şi să-I fiţi plăcuţi lui în toate, să aduceţi rod în orice lucru bun şi să creşteţi în cunoaşterea lui Dumnezeu, 11 luând putere din slava lui cea puternică astfel încât să aveţi deplină stăruinţă şi răbdare.
Măreţia persoanei şi lucrării lui Hristos
12 Cu bucurie să-I mulţumiţi Tatălui, cel ce v-a învrednicit să luaţi parte la moştenirea sfinţilor, în lumină. 13 El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a mutat în împărăţia iubitului Său Fiub, 14 în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor.
15 El este Chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, Întâiul Născut înainte de toată creaţiac. 16 Fiindcă prin El Dumnezeu a creat toate cele din cer şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri sau domnii, stăpâniri sau puterid; toate prin El şi pentru El au fost create, 17 iar El este mai înainte de toate şi toate există în El. 18 El este Capul trupului, al Bisericii, El este Începutul, Întâiul Născut dintre cei morţi, ca El să aibă întâietate în toate; 19 fiindcă Dumnezeu a binevoit ca în El să locuiască întreaga plinătate a dumnezeirii 20 şi prin El să împace cu Sine toate lucrurile, atât cele de pe pământ, cât şi cele din cer, făcând pace prin sângele Său vărsat pe cruce.
21 Altădată, voi eraţi înstrăinaţi de Dumnezeu şi duşmani ai Lui, cu mintea voastră, prin faptele voastre rele. 22 Acum însă v-a împăcat în trupul Său de carne, pentru ca prin moartea Sa să vă înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu sfinţi, nepătaţi şi nevinovaţi, 23 dar numai dacă rămâneţi întemeiaţi şi fermi în credinţă, fără să fiţi clintiţi din nădejdea evangheliei pe care aţi auzit-o, cea vestită întregii creaţii de sub cer; iar eu, Pavel, sunt slujitorul acestei evanghelii.
Misiunea lui Pavel în Biserică
24 Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi, în trupul meu, duc la îndeplinire ceea ce lipseşte suferinţelor lui Hristos pentru trupul Său, care este Biserica. 25 Slujitorul ei am devenit eu, potrivit misiunii pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, să vă vestesc pe deplin cuvântul lui Dumnezeu, 26 taina cea din veci ascunsă oamenilor şi acum revelată sfinţilor. 27 Lor a vrut Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri. Taina aceasta este Hristos în voi, nădejdea slavei lui Dumnezeu. 28 Pe Hristos Îl vestim, îndemnând şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a desăvârşi orice om în Hristos. 29 Pentru aceasta mă străduiesc şi mă lupt, potrivit cu lucrarea Lui pe care El o săvârşeşte în mine, cu putere.
2
1 Căci vreau să ştiţi cât de mare este lupta pe care o duc pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei care nu m-au întâlnit până acum, 2 ca inimile lor să fie încurajate, astfel încât, strâns uniţi prin iubire, să aibă toată bogăţia deplinei înţelegeri, pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu: Hristos. 3 În El sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 4 Vă spun acestea pentru ca nimeni să nu vă înşele cu vorbe amăgitoare. 5 Pentru că, deşi cu trupul sunt departe, cu duhul sunt cu voi, bucurându-mă să văd rânduiala voastră şi tăria credinţei voastre în Hristos.
Viaţă deplină cu Hristos
6 Aşadar, precum L-aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, tot aşa să şi trăiţi în El, 7 rămânând înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, mulţumind tot mai mult lui Dumnezeu. 8 Aveţi grijă să nu vă subjuge nimeni prin filozofie şi argumentări fără conţinut, după învăţăturile oamenilor, după credinţele în forţele cosmicee, iar nu după Hristos. 9 Pentru că în El locuieşte, trupeşte, întreaga plinătate a dumnezeirii, 10 iar voi sunteţi deplini în El, cel ce este capul oricărei stăpâniri sau puterif. 11 În El, voi aţi fost circumcişi cu o circumcizie nefăcută de mână omenească, cu circumcizia lui Hristos, prin eliberarea de natura păcătoasăg. 12 Prin botez, aţi fost îngropaţi împreună cu Hristos şi aţi fost înviaţi împreună cu El, prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi. 13 Voi eraţi morţi din cauza păcatelor şi a necircumciziei voastre, însă Dumnezeu v-a făcut vii împreună cu Hristos, iertându-ne toate păcatele. 14 El a desfiinţat înscrisul cu datoriile noastre care era împotriva noastră şi ne condamna; l-a înlăturat, pironindu-l pe cruce. 15 El a dezbrăcat stăpânirile şi puterile şi le-a făcut de ruşine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce.
Morţi faţă de superstiţii, vii faţă de Hristos
16 Prin urmare, nimeni să nu vă judece cu privire la vreo mâncare sau băutură, la vreo sărbătoare, vreun festival de lună nouă sau zile de sâmbătă. 17 Acestea sunt doar o umbră a celor ce vor veni; realitateah însă este Hristos. 18 Nimeni din cei ce îşi găsesc plăcerea într-o falsă umilinţă şi în închinarea îngerilori să nu vă smulgă biruinţa; ei se complac în viziunile lor şi se mândresc în zadar cu judecata lor omenească. 19 Ei au pierdut legătura cu capul de la care întregul trup, susţinut şi unit prin încheieturi şi ligamente, primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.
20 Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de superstiţiile lumii, atunci de ce, ca şi cum aţi aparţine lumii, încă, vă mai supuneţi unor reguli ca: 21 „Nu lua!”, „Nu gusta!”, „Nu atinge!”? 22 Toate acestea au în vedere lucrurile care se strică prin folosire şi sunt doar porunci şi învăţături omeneşti. 23 Ele par pline de înţelepciune, având propria lor religiozitate, o falsă umilinţă, fiind necruţătoare faţă de trup, când, de fapt, nu au nici o valoare, nici măcar pentru mulţumirea trupului.
3
1 Prin urmare, dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Hristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu. 2 Cugetaţi la cele de sus, nu la cele de pe pământ! 3 Pentru că voi aţi murit, iar viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4 Când Hristos se va arăta, El, viaţa voastră, atunci şi voi vă veţi arăta împreună cu El, în slavă.
Viaţa nouă creştină
5 Aşadar, omorâţi tot ce ţine de natura voastră pământeascăj: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este idolatrie. 6 Din cauza acestora vine mânia lui Dumnezeu asupra celor ce sunt neascultători. 7 Şi voi făceaţi lucrurile acestea în trecut, pe când trăiaţi în ele. 8 Acum însă, părăsiţi toate acestea: mânia, furia, răutatea, blasfemia, şi orice cuvânt obscen din vorbirea voastră. 9 Nu vă minţiţi unul pe altul, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui 10 şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, pe care Creatorul îl înnoieşte după Chipul Său, pentru cunoaşterea deplină. 11 Astfel nu mai există nici grec nici iudeu, circumcis sau necircumcis, barbar, scit, rob sau liber, ci Hristos este totul în toate.
12 Aşadar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, să aveţi o inimă milostivă, bunătate, smerenie, blândeţe, răbdare. 13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi iertaţi-vă unul pe altul, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. După cum v-a iertat Domnul, aşa să faceţi şi voi! 14 Şi mai presus de toate acestea, să aveţi iubire, căci ea este legătura desăvârşirii. 15 Iar pacea lui Hristos, la care aţi şi fost chemaţi ca un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi recunoscători. 16 Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belşug; învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii, cu toată înţelepciunea. În har, cântaţi-I lui Dumnezeu în inimile voastre psalmi, laude şi cântări duhovniceşti. 17 Şi tot ceea ce faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, pe toate să le faceţi în Numele Domnului Iisus, mulţumind prin El lui Dumnezeu Tatăl.
Viaţa nouă în familie şi societate
18 Femeilor, fiţi supuse soţilor voştri, precum se cuvine în Domnul! 19 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile şi nu ţineţi supărare împotriva lor! 20 Copiilor, fiţi în toate ascultători faţă de părinţii voştri, pentru că acest lucru este plăcut Domnului. 21 Părinţilor, nu-i provocaţi pe copiii voştri, ca să nu se descurajeze.
22 Robilor, fiţi în toate ascultători faţă de stăpânii voştri pământeşti, nu doar când vă văd şi nu ca unii care vor să placă oamenilor, ci cu inimă sinceră, temându-vă de Domnul. 23 Orice aţi face, să lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24 ştiind că veţi primi o moştenire de la Domnul, ca răsplată. Slujiţi Domnului Hristos! 25 Fiindcă cel ce face rău va fi răsplătit după răul făcut, fără nici o părtinire.
4
1 Stăpânilor, daţi-le robilor voştri ceea ce este drept şi potrivit muncii lor, ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în cer.
Sfaturi şi îndemnuri
2 Stăruiţi în rugăciune şi vegheaţi în ea cu mulţumire. 3 Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă să vestim cuvântul, taina lui Hristos, pentru care şi sunt în lanţuri. 4 Rugaţi-vă să o fac cunoscută aşa cum trebuie să o vestesc. 5 Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afara Bisericii! Nu pierdeţi nici o ocazie! 6 Cuvântul vostru să fie întotdeauna blând şi dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.
7 Tihic vă va spune tot ce se întâmplă cu mine; el este un frate preaiubit, slujitor credincios şi rob în Domnul, împreună cu mine. 8 Tocmai pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să ştiţi despre noi şi ca să vă încurajeze inimile. 9 El vine împreună cu Onisim, fratele credincios şi preaiubit, care este unul dintre ai voştri; ei vă vor face cunoscute toate lucrurile de aici.
Salutări finale
10 Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci: dacă vine la voi, primiţi-l bine; 11 şi Iisus, cel numit Iustus. Aceştia sunt singurii dintre cei circumcişi care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi ei au fost o încurajare pentru mine. 12 Vă îmbrăţişează Epafras, care este dintre voi, slujitor al lui Iisus Hristos; el se luptă pentru voi întotdeauna în rugăciune, ca să staţi neclintiţi în toată voinţa lui Dumnezeu, desăvârşiţi şi plini de încredere. 13 Fiindcă mărturisesc despre el că se străduieşte mult pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi din Hierapolis. 14 Vă îmbrăţişează preaiubitul medic Luca şi Dimas.
15 Îmbrăţişaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfa şi Biserica din casa ei. 16 Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi la voi, faceţi în aşa fel ca ea să fie citită şi în Biserica Laodiceenilor; iar pe cea din Laodiceea citiţi-o şi voi. 17 Şi spuneţi-i lui Arhip: ai grijă să împlineşti slujirea pe care ai primit-o în Domnul.
18 Eu, Pavel, vă scriu această salutare cu mâna mea. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele! Harul să fie cu voi!

aCâteva manuscrise adaugă: „şi de la Domnul nostru Iisus Hristos”.
bLit.: „Fiului iubirii Sale”.
cSau: „Întâiul Născut care are întâietate asupra întregii creaţii”.
dDenumiri de trepte ierarhice ale îngerilor.
eForţe cosmice: entităţi spirituale despre care se credea că influenţează în bine sau în rău lumea şi viaţa omului.
fDenumiri de trepte ierarhice ale îngerilor.
gLit.: „dezbrăcarea trupului cărnii”.
hLit.: „trupul”.
iSau: „închinarea la îngeri”.
jLit.: „mădularele cele de pe pământ”.