PHP
Epistola apostolului Pavel către filipeni
1
Salutări
1 Pavel şi Timotei, slujitori ai lui Hristos Iisus, către toţi sfinţii în Hristos Iisus care sunt în Filipi împreună cu episcopii şi diaconii. 2 Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.
Rugăciune de mulţumire
3 Îi mulţumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi amintesc de voi. 4 Întotdeauna, în fiecare rugăciune a mea, mă rog cu bucurie pentru voi toţi, 5 pentru participarea voastră la vestirea evangheliei, din prima zi până acum, 6 fiind convins că Cel care a început în voi lucrarea aceasta bună o va desăvârşi până în ziua lui Hristos Iisus. 7 Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, pentru că vă am în inima mea; atât în lanţurile mele cât şi în apărarea şi întărirea evangheliei, voi toţi sunteţi părtaşi cu mine la har. 8 Căci Dumnezeu îmi este martor că mi-e dor de voi toţi din adâncul iubirii lui Hristos Iisus. 9 Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoaştere şi în orice pricepere, 10 ca să discerneţi lucrurile mai de preţ, ca să fiţi curaţi şi nevinovaţi în ziua lui Hristos Iisus, 11 plini de roadele dreptăţii care vine prin Iisus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.
Viaţa lui Pavel în Hristos
12 Vreau să ştiţi, fraţilor, că ceea ce mi s-a întâmplat a fost pentru răspândirea evangheliei, 13 astfel încât toţi cei din pretoriu şi toţi ceilalţi au cunoscut că lanţurile mele sunt pentru Hristos, 14 şi cei mai mulţi dintre fraţii în Domnul, încurajaţi de lanţurile mele, îndrăznesc tot mai mult să vestească fără teamă cuvântul.
15 Unii Îl vestesc pe Hristos din invidie şi duşmănie, pe când alţii din bunăvoinţă. 16 Iar cei care-L vestesc pe Hristos din iubire, ştiu că pentru apărarea evangheliei stau eu aici, 17 pe când cei care o fac din duşmănie, cu rea voinţă, cred că măresc suferinţa lanţurilor mele. 18 Dar ce contează? Oricum ar fi, cu făţărnicie sau cu sinceritate, Hristos este vestit, şi de aceea mă bucur. Şi cu atât mai mult mă voi bucura, 19 cu cât ştiu că aceasta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunea voastră şi cu ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, 20 după dorinţa adâncă şi nădejdea mea că nu voi fi ruşinat de nimic; ci cu toată îndrăznealaa, ca întotdeauna, şi acum Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viaţă fie prin moarte. 21 Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. 22 Dar dacă trăind în trup lucrarea mea aduce roade, nu ştiu ce să aleg. 23 Sunt prins între acestea două, între dorinţa de a pleca şi a fi împreună cu Hristos, ceea ce ar fi mult mai bine, 24 şi dorinţa de a rămâne în trup, lucru de care voi aveţi mai multă nevoie. 25 Şi încredinţat de aceasta, ştiu că voi rămâne şi vă voi sluji spre creşterea şi bucuria credinţei voastre, 26 pentru ca lauda voastră în Hristos Iisus să crească prin mine, prin revenirea mea la voi.
Perseverenţă în lupta creştină
27 Numai să vă purtaţi în chip vrednic de evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni şi vă voi vedea, fie că voi fi departe, să aud despre voi că rămâneţi într-un singur duh, lucrând împreună ca un singur suflet pentru credinţa în evanghelie. 28 Şi să nu vă temeţi deloc de cei care vă stau împotrivă. Acesta este semnul pieirii lor şi al mântuirii voastre. Şi aceasta este de la Dumnezeu. 29 Pentru că vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu doar să credeţi în El, ci şi să pătimiţi pentru El, 30 ducând aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi despre care auziţi şi acum că o duc.
2
Modelul smereniei şi glorificării lui Hristos
1 Aşadar, dacă există vreo încurajare în Hristos, vreo mângâiere a iubirii, vreo împărtăşire a Duhului, dragoste şi îndurare, 2 faceţi-mi bucuria deplină şi gândiţi la fel, având aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget. 3 Nu faceţi nimic din duşmănie sau pentru slavă deşartă ci, cu smerenie, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de el. 4 Nimeni să nu aibă grijă doar de ale sale, ci şi de cele ale altora. 5 Gândiţi şi voi la fel ca Hristos Iisus, 6 care fiind din fire Dumnezeu, nu a profitat de egalitatea Sa cu Dumnezeu, 7 ci s-a golit pe Sine şi a luat chipb de rob, făcându-se asemenea oamenilor, fiind cunoscut după înfăţişare ca om. 8 S-a smerit pe Sine, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Numele, care este mai presus de orice nume, 10 pentru ca în Numele lui Iisus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor de dedesubt 11 şi toată lumeac să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre slava lui Dumnezeu Tatăl.
Mărturia creştină
12 Astfel, preaiubiţilor, după cum aţi fost întotdeauna ascultători, nu doar atunci când eram eu de faţă, ci mai ales acum, când lipsesc, duceţi până la capăt, cu frică şi cutremur, mântuirea voastră, 13 fiindcă Dumnezeu este Cel care lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să înfăptuiţi totul după bunăvoinţa sa. 14 Să faceţi totul fără murmur şi fără ceartă, 15 ca să fiţi fără vină şi curaţi, copii neprihăniţi ai lui Dumnezeu, în mijlocul unor oameni nedrepţi şi rătăciţi, în care voi să străluciţi ca nişte lumini în lume, 16 păzind cuvântul vieţii, spre lauda mea în ziua lui Hristos, fiindcă nu am alergat şi nici nu m-am trudit în zadar. 17 Şi chiar dacă îmi voi vărsa sângele peste jertfa şi slujirea credinţei voastre, mă bucur, mă bucur împreună cu voi toţi. 18 De aceea, bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă şi voi împreună cu mine!
Misiunea lui Timotei şi Epafrodit
19 Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vi-l trimit curând pe Timotei ca să fiu şi eu cu inima uşoară, aflând veşti despre voi. 20 Căci nu am pe nimeni atât de apropiat sufleteşte, care să se îngrijească de voi cu adevărat. 21 De fapt, toţi îşi văd de treburile lor şi nu de cauza lui Hristos. 22 Dar ştiţi cât a fost de încercat, fiindcă a slujit evanghelia împreună cu mine, asemenea unui copil cu tatăl său. 23 Aşadar, sper să-l trimit îndată ce voi afla ce se va întâmpla cu mine. 24 Am încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu.
25 M-am gândit că e necesar să vi-l trimit pe Epafrodit, fratele meu, cel care lucrează şi luptă împreună cu mine, cel pe care voi l-aţi trimis să mă slujească la nevoie. 26 Îi era dor de voi toţi şi era mâhnit fiindcă aflaserăţi că a fost bolnav. 27 A fost foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu s-a îndurat de el şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să nu am întristare peste întristare. 28 Aşadar, l-am trimis mai repede pentru ca văzându-l, să vă bucuraţi din nou, iar eu să fiu mai puţin mâhnit. 29 Primiţi-l în Domnul, cu toată bucuria şi preţuiţi astfel de oameni, 30 fiindcă el a fost aproape de moarte şi şi-a riscat viaţa pentru lucrarea lui Hristos, slujindu-mă pe mine ca să suplinească lipsa voastră.
3
1 În rest, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Pentru mine nu este o povară să vă scriu aceste lucruri, în timp ce vouă vă este de folos.
Adevăratul câştig al creştinului
2 Feriţi-vă de câini! Feriţi-vă de cei care fac răul! Feriţi-vă de cei ce se circumcid!d 3 Căci noi suntem adevăraţii circumcişie, cei care slujim în Duhul lui Dumnezeu şi ne lăudăm în Hristos Iisus şi nu ne încredem în trup, 4 cu toate că eu aş putea să mă încred în trup. Dacă altcineva este de părere că se poate încrede în semnul trupului săuf, cu atât mai mult eu. 5 Am fost circumcis la opt zile, sunt din neamul lui Israel, tribul lui Beniamin, evreu dintre evrei, fariseu după Lege, 6 după zel, prigonitor al Bisericii iar după dreptatea care ţine de Lege, fără cusur. 7 Dar cele care erau pentru mine câştig, le socotesc acum pierdere datorită lui Hristos. 8 Ba mai mult, cred că totul este pierdere pe lângă binele mai mare care este cunoaşterea lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am lăsat totul. Şi socotesc că totul este gunoi ca să-L câştig pe Hristos 9 şi să fiu găsit în El, fără să am dreptatea mea, care vine de la Lege, ci pe cea care vine prin credinţa în Hristos, dreptate de la Dumnezeu întemeiată pe credinţă, 10 ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, să iau parte la patimile Lui, să mă fac asemenea Lui în moarte, 11 ca să ajung, cumva, la învierea din morţi.
Îndemn la viaţă sfântă
12 Nu spun că deja am dobândit ceva sau că am ajuns desăvârşit, dar mă străduiesc să o câştig, pentru că şi eu am fost câştigat de Hristos Iisus. 13 Fraţilor, eu însumi nu cred că am câştigat, dar fac un singur lucru: uit ce este în urmă şi mă îndrept spre ce este înainte. 14 Alerg spre ţintă, spre răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. 15 Aşadar, cei care suntem desăvârşiţi, să avem acest gând, iar dacă gândiţi altfel, Dumnezeu vă va dezvălui aceasta. 16 Totuşi, dacă am ajuns undeva împreună, să mergem la fel.
17 Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi priviţi la cei care se poartă după exemplul nostru. 18 Căci mulţi, despre care v-am spus de nenumărate ori, iar acum vă spun iarăşi, plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. 19 Sfârşitul lor este pieirea, pântecele este dumnezeul lor, mărirea lor stă în ruşinea lor şi se gândesc la lucrurile pământeşti. 20 Dar cetatea noastră este în ceruri de unde Îl aşteptăm, ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, 21 care va schimba trupul smereniei noastre, făcându-l asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea Sa prin care poate să-şi supună toate.
4
1 Astfel, fraţii mei iubiţi şi doriţi, bucuria şi cununa mea, stăruiţi în Domnul, preaiubiţilor!
Sfaturi şi îndemnuri
2 Pe Evodia şi pe Sintihia le rog să trăiască în înţelegere, în Domnul. 3 Şi te rog şi pe tine, credinciosule Sizigg, ajută-le pe ele care au luptat pentru evanghelie împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi ai mei, ale căror nume sunt în cartea vieţii. 4 Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5 Blândeţea voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 6 Nu vă îngrijoraţi pentru nimic, ci în orice rugăciune şi cerere înfăţişaţi-I lui Dumnezeu, cu mulţumire, nevoile voastre. 7 Iar pacea lui Dumnezeu, care copleşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile voastre în Hristos Iisus.
8 În rest, fraţilor, gândiţi-vă la ceea ce este adevărat, cinstit, drept, curat, vrednic de iubit şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi laudă. 9 Faceţi ceea ce aţi învăţat şi aţi primit de la mine, ceea ce aţi auzit şi aţi văzut la mine şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Mulţumiri pentru ajutoare
10 M-am bucurat mult în Domnul că a renăscut acum, în sfârşit, grija voastră pentru mine. Voi vă gândeaţi la aceasta, dar vă lipsea prilejul. 11 Nu vorbesc astfel pentru că duc lipsă, fiindcă eu am învăţat să mă mulţumesc cu ce am. 12 Ştiu să trăiesc şi în sărăcie, ştiu să trăiesc şi în belşug; în orice împrejurare, m-am obişnuit să fiu şi sătul şi să-mi fie foame, să trăiesc în belşug şi să duc lipsă. 13 Toate le pot în Cel care mă întăreşte. 14 Totuşi, aţi făcut bine că aţi luat parte la necazul meu.
15 Ştiţi şi voi, filipenilor, că încă de la începutul vestirii evangheliei, de când am plecat din Macedonia, nici o Biserică, în afară de voi, nu s-a unit cu mine pentru a da sau a primi. 16 Căci şi la Tesalonic mi-aţi trimis o dată, chiar de două ori ce aveam nevoie. 17 Nu caut daruri, ci caut roadele care sporesc în folosul vostru. 18 Am de toate, ba chiar din belşug; am fost îndestulat cu ceea ce am primit de la voi, prin Epafrodit, ca o bună mireasmă, jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. 19 Dumnezeul meu să se îngrijească de orice nevoie a voastră după bogăţia sa, în slavă, în Hristos Iisus. 20 Iar lui Dumnezeu, Tatăl nostru, să-I fie slavă în vecii vecilor. Amin.
Salutări
21 Îmbrăţişaţi pe fiecare sfânt în Hristos Iisus. Fraţii, care sunt cu mine, vă îmbrăţişează. 22 Toţi sfinţii vă îmbrăţişează, mai ales cei din casa Cezarului. 23 Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu duhul vostru.

aSau: „în văzul tuturor”.
bLit.: „formă”.
cLit.: „toată limba”.
dLit.: „se mutilează”.
eLit.: „adevărata circumcizie”; adică: „adevăraţii iudei”.
fLit.: „în carne”, adică „în circumcizie”.
gSau: „tovarăş de jug”.