EPH
Epistola apostolului Pavel către efeseni
1
Salutări
1 Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi care cred în Hristos Iisus, 2 har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos.
Binecuvântări în Hristos
3 Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat, în Hristos, cu toată binecuvântarea duhovnicească, în ceruri, 4 după cum ne-a ales în El, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi nevinovaţi înaintea Lui. Din iubire, 5 Dumnezeu a hotărât de mai înainte să ne înfieze pentru Sine, prin Iisus Hristos, după cum a vrut în bunăvoinţa sa, 6 spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dăruit în Fiul Său cel iubit.a 7 În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său 8 pe care l-a revărsat cu prisosinţă asupra noastră, în toată înţelepciunea şi priceperea. 9 Dumnezeu ne-a făcut cunoscută, după bunăvoinţa sa, taina voii Lui, pe care a hotărât-o de mai înainte în Hristos, 10 pentru a o aduce la desăvârşire la împlinirea vremurilor: să adune toate în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ, în El. 11 Dumnezeu a hotărât mai dinainte, conform planului Său – căci El înfăptuieşte totul după hotărârea voinţei Lui – să ne aleagă în El, 12 ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, primii care am nădăjduit în Hristos. 13 În El, şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre, şi aţi crezut în El, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt cel făgăduit. 14 Duhul Sfânt este garanţia moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de El, spre lauda slavei Lui.
Rugăciunea lui Pavel
15 De aceea, de când am auzit despre credinţa voastră în Domnul Iisus şi despre iubirea pe care o aveţi pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, 17 pentru ca Tatăl slavei, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, să vă dea Duhul înţelepciunii şi al revelaţiei, ca să-L cunoaşteţi. 18 Mă rog ca înţelegereab voastră să fie iluminată astfel încât să cunoaşteţi nădejdea la care El v-a chemat, bogăţia slavei moştenirii Lui în cei sfinţi, 19 şi măreţia covârşitoare a puterii Lui în noi, cei credincioşi, potrivit cu lucrarea puterii Lui celei mari. 20 Prin ea, Dumnezeu a lucrat în Hristos, înviindu-L din morţi şi aşezându-L la dreapta Lui, în ceruri,c 21 mai presus decât orice stăpânire, putere, tărie şi domnie, şi mai presus de orice nume invocat, nu numai în lumea de acum, ci şi în cea viitoare. 22 Şi Dumnezeu a supus toate lucrurile la picioarele lui Hristos şi pe El L-a dat mai presus de toate cap Bisericii, 23 care este trupul Său, plinătatea celui ce împlineşte totul în toţi.
2
De la moarte la viaţă
1 Voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi păcatelor voastre 2 în care trăiaţi cândva, potrivit cu veacul acestei lumi, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, duhul care lucrează acum în cei neascultători.d 3 Între ei eram şi noi cândva, trăind în poftele trupului nostru, împlinind dorinţele trupului şi ale simţurilor, şi eram din fire sub mâniae lui Dumnezeu, ca şi ceilalţi. 4 Însă Dumnezeu, cel ce este bogat în milă, datorită marii Lui iubiri pentru noi,f 5 pe când eram morţi din cauza greşelilor noastre, ne-a înviat împreună cu Hristos – prin har sunteţi mântuiţi! 6 El ne-a înviat împreună cu Hristos şi ne-a aşezat împreună cu El în ceruri, în Hristos Iisus, 7 pentru ca în veacurile viitoare să arate covârşitoarea bogăţie a harului Său, în bunătatea Sa faţă de noi, în Hristos Iisus. 8 Fiindcă prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, 9 nu prin fapte, pentru ca nimeni să nu se laude. 10 Fiindcă noi suntem făpturile Lui, creaţi în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit de mai înainte, ca să le împlinim.g
Una în Hristos
11 De aceea, amintiţi-vă că în trecut voi, cei care eraţi păgâni prin naştere, numiţi „necircumcişi” de către cei numiţi „circumcişi”, dar circumcişi în trup de către oameni, 12 amintiţi-vă că în vremea aceea eraţi fără Hristos, despărţiţi de poporul lui Israel şi străini de legămintele întemeiate pe făgăduinţa lui Dumnezeu, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. 13 Acum însă, în Iisus Hristos, voi, care în trecut eraţi departe aţi fost aduşi aproape, prin sângele lui Hristos.
14 Fiindcă El este pacea noastră, Cel ce a făcut din două popoare unul singur şi a dărâmat zidul care le despărţea, desfiinţând în trupul Său duşmănia dintre ele, 15 Legea poruncilor cu prescripţiile ei. El a făcut toate acestea ca din cei doi să facă în El Însuşi un singur om nou, făcând pace, 16 şi prin cruce să îi împace pe amândoi cu Dumnezeu, într-un singur trup, nimicind prin ea duşmănia. 17 El a venit şi a vestit pacea pentru voi, cei care eraţi departe, şi pacea pentru cei care erau aproape, 18 fiindcă prin El, şi unii şi alţii, într-un singur Duh, avem calea deschisă spre Tatăl. 19 Prin urmare, nu mai sunteţi străini şi fără drepturi, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi membri ai familiei lui Dumnezeu, 20 zidiţi pe temelia Apostolilor şi a Profeţilor, piatra din capul unghiului fiind Însuşi Iisus Hristos. 21 În El, toată construcţia este bine alcătuită şi creşte pentru a fi un templu sfânt, în Domnul. 22 În El, sunteţi zidiţi şi voi, pentru a fi o casă a lui Dumnezeu, în Duhul.
3
Misiunea lui Pavel pentru neamuri
1 De aceea, eu, Pavel, întemniţat de dragul lui Hristos pentru voi, neamurile – 2 cu siguranţă aţi auzit de harul pe care Dumnezeu, în planul Său, mi l-a dat pentru voi, 3 de taina pe care, prin revelaţie, El mi-a făcut-o cunoscută, după cum v-am scris pe scurt mai înainte. 4 De acolo, dacă citiţi, puteţi înţelege cunoaşterea pe care o am despre taina lui Hristos, 5 care în veacurile trecute nu a fost arătată oamenilorh aşa cum a fost revelată acum sfinţilor Săi apostoli şi profeţi, în Duhul: 6 prin evanghelie, neamurile au şi ele parte de moştenire, aparţin aceluiaşi trup şi sunt şi ele părtaşe la făgăduinţă, în Hristos Iisus. 7 Eu am devenit slujitorul acestei evanghelii prin harul pe care Dumnezeu mi l-a dat în dar după cum lucrează puterea Sa. 8 Mie, celui mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har de a vesti neamurilor bogăţia de nepătruns a lui Hristos 9 şi de a arăta tuturor care este planul tainei ascunse din veci în Dumnezeu, care pe toate le-a creat, 10 pentru ca înţelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu să fie cunoscută acum, prin Biserică, de stăpânirile şi domniile din ceruri, 11 după hotărârea din veci pe care El a împlinit-o în Hristos Iisus, Domnul nostru. 12 În El avem, încredinţaţi fiind, îndrăzneală şi cale deschisă către Dumnezeu, prin credinţa în El. 13 Pentru aceasta, vă rog, să nu vă pierdeţi curajul din pricina suferinţelor mele pentru voi, fiindcă ele sunt slava voastră.
Cunoaşterea iubirii lui Hristos
14 De aceea, îmi plec genunchii înaintea Tatălui, 15 de la care îşi trage numele orice neam în cer şi pe pământ 16 ca să vă dea darul, după bogăţia slavei Lui, de a fi întăriţi cu putere, prin Duhul Lui, în omul lăuntric, 17 iar Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă, înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire, 18 ca să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii care este lăţimea şi lungimea şi înălţimea şi adâncimea 19 şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos care întrece orice cunoaştere, ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20 Iar lui Dumnezeu, care poate să facă, prin puterea care lucrează în noi, cu mult mai mult decât putem noi cere sau gândi, 21 a Lui să fie slava, în Biserică şi în Hristos Iisus, în toate popoarele care vor fi în veacul veacurilor, amin!
4
Unitatea trupului Bisericii
1 Aşadar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, vă îndemn să vă purtaţi vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2 cu toată smerenia, blândeţea şi îndelungă răbdarea. Îngăduiţi-vă unii pe alţii cu dragoste 3 şi străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. 4 Este un singur trup şi un singur Duh, aşa cum una este nădejdea la care aţi fost chemaţi; 5 un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, 6 un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toţi, prin toţi şi în toţi.
7 Însă fiecăruia dintre noi i-a fost dăruit harul după măsura darului lui Hristos. 8 De aceea spune:
Urcând pe înălţime a luat robi
şi a dat daruri oamenilor.
9 Dar ce altceva înseamnă a urcat dacă nu şi că a coborât în părţile cele mai de jos ale pământului? 10 Cel ce a coborât este şi Cel ce a urcat mai presus de toate cerurile, ca să umple totul. 11 Şi El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, 12 ca să îi pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13 până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de om desăvârşit, la măsura staturii depline a lui Hristos. 14 El a făcut aceasta ca noi să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii prin viclenia oamenilor, prin îndemânarea lor de a aduce rătăcirea, 15 ci, dimpotrivă, spunând adevărul cu dragoste, să creştem în toate privinţele în El, cel care este capul, Hristos. 16 Din El, întregul trup, bine alcătuit şi legat prin încheieturile prin care este susţinut, creşte şi se zideşte în dragoste, făcându-şi fiecare în parte lucrarea.
Omul cel vechi şi omul cel nou
17 Prin urmare, vă spun şi mărturisesc în Domnul: nu mai trăiţi aşa cum trăiesc neamurile în deşertăciunea minţii lor. 18 Ele au mintea întunecată şi sunt înstrăinate de viaţa lui Dumnezeu, din cauza lipsei lor de cunoaştere, prin împietrirea inimii lor. 19 Ei au pierdut orice urmă de simţire şi săvârşesc cu lăcomie ceea ce este imoral şi pervers. 20 Însă nu aşa L-aţi cunoscut voi pe Hristos, 21 dacă, într-adevăr, L-aţi auzit şi aţi învăţat despre El, conform adevărului în Iisus. 22 Voi aţi fost învăţaţi ca, în privinţa purtării voastre din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică din cauza poftelor amăgitoare. 23 Aţi fost învăţaţi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre 24 şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi sfinţenia adevărului.
Principii pentru viaţa cea nouă
25 De aceea, părăsind minciuna, fiecare să spună aproapelui său adevărul, fiindcă facem parte din acelaşi trup. 26 Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi! Să nu apună soarele peste mânia voastră 27 şi să nu-i daţi prilej diavolului. 28 Hoţul să nu mai fure, ci, dimpotrivă, să se ostenească lucrând cu mâinile lui ceea ce este bine, ca să dea celui ce are nevoie. 29 Nici un cuvânt rău să nu vă iasă din gură, ci doar cuvinte bune, ziditoare, după cum e nevoie, care dau har celor ce ascultă. 30 Nu Îl întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. 31 Îndepărtaţi orice amărăciune, furie, mânie, răstire şi insultă, şi orice fel de răutate. 32 Fiţi plini de bunătate şi blândeţe unul faţă de altul, iertându-vă unul pe altul, după cum şi Dumnezeu v-a iertat în Hristos.
5
Trăirea în dragoste şi puritate
1 Urmaţi-L deci pe Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi 2 şi trăiţi în iubire, după cum şi Hristos ne-a iubit şi s-a dat pe Sine lui Dumnezeu pentru noi ca ofrandă şi jertfă de bună mireasmă. 3 Iar desfrânare şi orice fel de necurăţie sau lăcomie nici să nu se pomenească între voi, aşa cum se cuvine sfinţilor, 4 nici cuvinte fără ruşine, vorbire prostească sau glume murdare, lucruri care nu se cuvin, ci, mai degrabă, mulţumire. 5 Să ştiţi lucrul acesta: nici un desfrânat sau necurat sau lacom de avere – care, de fapt, este un idolatru – nu are moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
Trăirea în lumină
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe goale. Din cauza unor astfel de lucruri vine mânia lui Dumnezeu asupra celor neascultătorii. 7 Aşa că nu vă faceţi părtaşi cu ei! 8 Dacă în trecut eraţi întuneric, acum sunteţi lumină în Domnul. Trăiţi aşadar, ca fii ai luminii 9 – pentru că rodul luminii stă în tot ce e bun, drept şi adevărat – 10 şi deosebiţi ceea ce este bine plăcut Domnului. 11 Nu luaţi parte la faptele fără rod ale întunericului, ci mai degrabă daţi-le pe faţă, 12 fiindcă este o ruşine chiar şi a vorbi despre lucrurile pe care ei le săvârşesc în ascuns. 13 Toate lucrurile date pe faţă, sunt arătate de lumină, 14 pentru că tot ce este arătat este lumină. De aceea se spune:
Trezeşte-te, tu, cel ce dormi,
şi ridică-te dintre cei morţi
şi te va lumina Hristos!
15 Aveţi deci grijă cum trăiţi, nu ca nişte oameni neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi, 16 răscumpărând timpul, fiindcă zilele sunt rele. 17 De aceea, nu fiţi fără minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. 18 Şi nu vă îmbătaţi cu vin, pentru că duce la destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duhul Sfânt, 19 rostind între voi psalmi, imnuri şi cântări duhovniceşti, cântând şi lăudându-L pe Domnul cu inima voastră, 20 mulţumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în Numele Domnului nostru Iisus Hristos.
Familia creştină
21 Fiţi supuşi unii altora, în teamă de Hristos, 22 soţiile faţă de soţii lor, ca Domnului, 23 pentru că bărbatul este capul femeii, după cum şi Hristos este capul şi Mântuitorul Bisericii, trupul Său. 24 Şi după cum Biserica se supune lui Hristos, tot astfel şi soţiile să fie supuse soţilor, în toate privinţele. 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile, după cum şi Hristos a iubit Biserica şi s-a dat pe Sine pentru ea, 26 ca să o sfinţească, după ce a curăţit-o cu apă,j prin cuvânt, 27 ca El Însuşi să o aducă înaintea sa, Biserică slăvită, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. 28 Tot aşa sunt datori şi soţii să-şi iubească soţiile, ca pe propriile lor trupuri. Cel ce îşi iubeşte soţia, pe sine se iubeşte. 29 Fiindcă nimeni nu şi-a urât vreodată trupul, ci îl hrăneşte şi îl îngrijeşte, după cum face şi Hristos cu Biserica, 30 pentru că noi suntem membre ale trupului Său. 31 De aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama şi se va uni cu femeia sa şi cei doi vor deveni un singur trup. 32 Taina aceasta este mare – vorbesc despre Hristos şi Biserică. 33 Astfel, fiecare dintre voi să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi, iar soţia să-şi respecte soţul.
6
1 Copii, ascultaţi de părinţii voştri în Domnul, fiindcă aşa este drept. 2 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, aceasta este prima poruncă însoţită de o făgăduinţă: 3 Ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ. 4 Iar voi, părinţilor, să nu-i provocaţi pe copiii voştri la mânie, ci creşteţi-i în disciplina şi învăţătura Domnului.
Stăpâni şi sclavi
5 Sclavilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeştik cu teamă şi cutremur, în sinceritatea inimii voastre, ca de Hristos; 6 nu-i slujiţi doar când sunteţi văzuţi, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, făcând din inimă voia lui Dumnezeu. 7 Slujiţi de bunăvoie, ca Domnului, şi nu ca oamenilor, 8 ştiind că Domnul va răsplăti fiecăruia – sclav sau liber – pentru orice lucru bun pe care l-a făcut. 9 Iar voi, stăpânilor, faceţi la fel faţă de ei, lăsând deoparte ameninţarea, fiindcă ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer şi El nu este părtinitor.
Lupta împotriva răului
10 În rest, fiţi tari în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 11 Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista uneltirilor Diavolului. 12 Fiindcă lupta noastră nu este împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva stăpânirilor duhurilor, a autorităţilor îngereşti, a puternicilor acestei lumi a întunericului, a duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce veţi fi învins tot, să rămâneţi în picioare. 14 Prin urmare, staţi pregătiţi, cu mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi, gata pentru vestirea evangheliei păcii. 16 Luaţi întotdeauna cu voi scutul credinţei, ca să puteţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui Rău. 17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. 18 În toate rugăciunile şi cererile voastre, rugaţi-vă în Duhul, mereu. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa, rugându-vă pentru toţi sfinţii. 19 Rugaţi-vă şi pentru mine, ca atunci când vorbesc, să mi se dea cuvânt, să fac cunoscută cu îndrăzneală taina evangheliei, 20 al cărei sol în lanţuri sunt eu. Rugaţi-vă să vestesc evanghelia cu îndrăzneală, aşa cum trebuie.
Salutări finale
21 Iar ca să ştiţi şi voi despre mine, ce mai fac, Tihic, fratele iubit şi slujitor credincios în Domnul, vă va spune totul. 22 Pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să ştiţi despre noi şi să vă mângâie inima.
23 Pace tuturor fraţilor şi iubire cu credinţă, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos. 24 Harul să fie cu toţi cei ce Îl iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos cu o dragoste nepieritoare.

aLit.: „în Cel preaiubit”.
bLit.: „ochii inimii”.
cSau: „în cele cereşti”.
dLit.: „fiii neascultării”.
eLit.: „din fire fii ai mâniei”.
fLit.: „iubirea cu care ne-a iubit”.
gLit.: „ca să umblăm în ele”.
hLit.: „fiilor oamenilor”.
iLit.: „fiii neascultării”.
jLit.: „baia apei”.
kLit.: „după trup”.